Параметри за качеството на предоставените услуги и обслужване за 2013г


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на СИТИНЕТ КО ЕООД , далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия № 217-05733/21.07.2005г . за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр.Бургас
РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия на договора между СИТИНЕТ КО ЕООД ,гр.Бургас,със седалище и адрес на управление гр.Бургас,ж-к Зорница до бл.39,наричан по -долу ОПЕРАТОР , и неговите крайни потребители , наричани по -долу ПОТРЕБИТЕЛИ се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по удостоверение за регистрация по Обща лицензия № 217-05733/21.07.2005г., издадено на ОПЕРАТОРА за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея , наричана по -нататък МРЕЖАТА , и на територията на гр.Бургас,област Бургас.
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор , сключен между тях .
3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица , както и еднолични търговци и юридически лица , регистрирани в Република България .
РАЗДЕЛ II
Услуги , предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА

4. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА :
4.1 Пренос на данни
5. В случаите , когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя някоя от услугите по т . 4 /т . 4.1, със собствени средства , той сключва договори със съответните доставчици , в които се уреждат редът и условията за предоставянето им , като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги .
6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ОПЕРАТОРА крайни устройства (кабелни модеми , приемници и други ) по пазарни цени . За всички продадени устройства е осигурен 12 месечен гаранционен срок , както и следгаранционно обслужване .
6.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства , закупени от други физически или юридически лица .
6.2. ОПЕРАТОРЪТ отдава под наем крайни устройства , като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез договор за наем .
7. ОПЕРАТОРЪТ активира услугите , съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ , в срок до седем дни от датата на плащане на цената за активиране на услугите , по т . 21.1 от настоящите Общи условия .
РАЗДЕЛ III
Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
(договор за услуги )
8. Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му .
9. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ , услугите , които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ , срокът за ползване на услугите , начинът на заплащане , лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ , адрес за кореспонденция , преференциалните условия за лица с определена първа или втора група инвалидност и лица със специални социални нужди , документите , които такива лица следва да представят на ОПЕРАТОРА и други .
10 Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства :
10.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му .
10.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие , при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган , действащ в рамките на дадената му от закона компетентност .
10.3. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения .
РАЗДЕЛ IV
Права на ОПЕРАТОРА
11. ОПЕРАТОРЪТ има право :
11.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ далекосъобщителните услуги по раздел II от тези Общи условия ;
11.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в сроковете , определени в раздел Х на тези Общи условия ;
11.3. да дава писмено или аудио -визуално указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства ;
11.4. да продава и предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане , както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства съгласно т . 6 от тези Общи условия ;
11.5. да прекрати с 7 дневно предизвестие предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ в случай на неплащане на цените по т . 21.2 в срок до 3 дни след изтичане на срока за плащане . ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си .
11.6. да спира предоставянето на услуги , изключва Потребителя от мрежата и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по точки 18.2, 18.3 и 18.4 незабавно , след констатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се осъществява в присъствието на технически екип на ОПЕРАТОРА, чрез отиване на мястото на нарушението и/или чрез измервания.
11.7. да получава обезщетенията , предвидени в т . 20 на тези Общи условия ;
11.8. да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи , ремонти и настройки на МРЕЖАТА ;
11.9. в предварително писмено уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време , на достъп до имота му с цел изграждане , поддържане , настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА ;
РАЗДЕЛ V
Задължения на ОПЕРАТОРА
12. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен :
12.1. да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации , изисквания за електромагнитната съвместимост , правилата и техническите изисквания за безопасност , така че да са гарантирани :
  • Безопасността на Потребителите , обслужващия персонал и всички други лица , както при нормални условия на работа , така и при повреда ;
  • Качеството на услугите .
12.2. Във връзка с изпълнение на задължението по т . 12.1. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен :
  • Да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове ;
  • Да използва далекосъобщителните устройства само по предназначението и начина , определени от производителя ;
  • Да използва технически изправни далекосъобщителни устройства ;
  • Да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства .
12.3. да осигурява непрекъсната , надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата ;
12.4. да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност ;
12.5. да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга ;
12.6. да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез местния телевизионен канал и чрез собствената си Интернет страница за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи , ремонти или поради развитие на мрежата , както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 3 дни преди ефективното й прекъсване ;
12.7. предварително да уведомява писмено ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при искане за достъп до техни помещения ;
12.8. да съхранява цялата информация , свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ , в продължение на 6 месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ , при писмено искане , разпечатка от тези разплащания ;
12.9. да не предоставя на трети лица информация , отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност , без съгласието им , с изключение на случаите , в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи ;
12.10. да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т . 7 от тези Общи условия ;
12.11. да отстранява повредите , дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възможно най -кратък срок , след отпадане на причините ;
12.12. да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 24часа . Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено , по телефона и / или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА , посредством упълномощените за това лица ;
12.13. да оповести адрес и / или телефон , на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди , прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване , причина и време за тяхното отстраняване ;
12.14. да уведомява писмено и / или аудио -визуално във възможно най -кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите , наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната ;
12.15. да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги ;
12.16. да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или , по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ , в сроковете , предвидени в т . 28 от тези Общи условия ;
12.17. да разглежда и взема становище по молби , жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им ;
12.18. да води и съхранява регистър на постъпилите молби , жалби и предложения , както и предоставените отговори по тях за срок от 12 месеца , при спазване на действащите правила за защита на личните данни .
12.19. да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно глава XIV от Закона за далекосъобщенията (ЗД ).
12.20. да не предава заблуждаващи знаци и /или сигнали за помощ , бедствие , авария , злополука или тревога .
РАЗДЕЛ VI
Отговорност на ОПЕРАТОРА
13. При забава за активирането на услугите в срока по т . 7 от тези Общи условия , ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 1% от еднократните суми за активиране на услугите . Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението . Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец .
14. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея , или по други причини , в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯ не е могъл да ползва услугите повече от 7 дни през един календарен месец , ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена , пропорционална на периода , през който е ползвал услугите . Не е необходимо посочените дни да са последователни . ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления , съгласно т . 12.13 от тези Общи условия .
15. Когато ОПЕРАТОРЪТ не уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно т . 12.6 или не спази съответния посочен срок , дължи неустойка в размер на 5% от месечната абонаментна цена . Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението . Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец .
16. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по т . 13, т . 14 и т . 15 от тези Общи условия се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва .
РАЗДЕЛ VII
Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
17. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права :
17.1 да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги , предлагани от ОПЕРАТОРА ;
17.2. да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри , съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните ;
17.3. да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина , указан в т . 12.13 от тези Общи условия , за проблеми , свързани с ползването на услугите ; 17.4. да искат информация и справки по телефона съгласно т . 12.15 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА ;
17.5. да подават молби , жалби и предложения и да получават отговори в срока по т . 12.17 от тези Общи условия ;
17.6. да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията , отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и услугите , предоставяни чрез нея ; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА ;
17.7. да получават при поискване в случаите на повреди , аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите , които не са причинени от тях , документ , удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването ;
17.8. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на 14дневно предизвестие до ОПЕРАТОРА ;
17.9. да прекратят временно ползването на услуги по свое желание , за период не по малък от 1 месец , след подаване на предизвестие до ОПЕРАТОРА .
РАЗДЕЛ VIII
Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни :
18.1 в предварително писмено съгласувано с ОПЕРАТОРА време да му осигурят достъп до имота си с цел изграждане , поддържане , настройка , ремонт и профилактика на МРЕЖАТА ;
18.2. да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА ;
18.3. да не подават сигнал на трети лица ;
18.4. да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т . 18.2 и т . 18.3. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица ;
18.5. при желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА , да уведоми писмено ОПЕРАТОРА 14 дни преди желаната дата , като заплати съответстващата на срока на предизвестието част от месечната абонаментна цена ;
18.6. да спазват указанията , инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства ;
18.7. да използват само крайни устройства , на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС № 175 от 7 август 2002 г ., Обн ., ДВ , бр . 79 от 16.08.2002 г .; изм ., бр . 115 от 2002 г .,бр . 13 от 11.02.2003 г .)
18.8. да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА ;
18.9. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане , посочени в раздел Х от тези Общи условия ;
18.10. да заплащат месечните абонаментни цени по т . 21.2 от тези Общи условия в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите , вследствие на тяхно виновно поведение ;
18.11. да заплащат дължимите суми , независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите ;
18.12. да уведомяват писмено в срок до 14 дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни по т . 39 от тези Общи условия .
РАЗДЕЛ IX
Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
19. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди , причинени на ОПЕРАТОРА , които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия .,
20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение , за всички просрочени задължения , в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми , съгласно Закона за задълженията и договорите .
РАЗДЕЛ X
Цени . Условия на заплащане на услугите .
21. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги , както следва :
21.1. еднократна цена за активиране на услугите , за които е сключен договора . Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТА при сключване на индивидуалния договор и не се връща при прекратяването му ;
21.2. месечна абонаментна цена , осигуряваща достъп до услугите , за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ . Месечната абонаментна цена се предплаща в срок до 30 число на предходния месец ;
21.3. инсталиране и поддръжка на необходимия софтуер,за ползване на предоставените услуги,като софтуерът се предоставя от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
22. Цените за предоставените услуги се заплащат :
22.1. в офиса на ОПЕРАТОРА , находящ се на адрес гр.Бургас ж.к. Меден Рудник бл.99 вх.В;
22.2. по банков път в Пощенска банка ; клон Бургас;
по сметка № 1015172819 Банков код 92079377
При плащане на цените по банков път , плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА .
23. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика , по цени съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА .
24. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (например : фактура , касова бележка ) за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане .
25. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за далекосъобщенията и актовете за прилагането му .
26. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги . При промяна на размера на цените в ценовата листа тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането й в сила . ОПЕРАТОРЪТ предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места , включително във всяка своя служба на територията , на която предоставя услугите си .
РАЗДЕЛ XI
Продължаване и прекратяване на договора за услуги
27. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се продължава при следните условия :
27.1 След изтичане срокът на договора,ако за прекратяването му няма достатъчно условия ;
27.2 При желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
28. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява :
28.1. в срока , регламентиран в договора , или при взаимно съгласие , изразено писмено от страните ;
28.2. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ , съгласно т . 17.8 от тези Общи условия ;
28.3. едностранно , с 7 дневно предизвестие , от ОПЕРАТОРА в случай на неплащане на цените по т . 21.2 от тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ , в срок до 3 дни след падежа на плащането или при неизпълнение на задълженията му по т . 28.1.
28.4. едностранно , без предизвестие от ОПЕРАТОРА , при неизпълнение на задълженията по т . 18.2, т . 18.3 и т .18.4 от тези Общи условия ;
28.5. незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила ;
28.6. незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган ;
28.7. незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА по общата лицензия /отнемане на Лицензията ;
РАЗДЕЛ XII
Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазванеот страна на Оператора на договорените задължения
29. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения .
30. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по т . 29 като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации .
31. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условията и по реда на раздел V І от настоящите Общи условия .
РАЗДЕЛ XIIІ
Решаване на спорове
32. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях . При непостигане на съгласие , всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд .
РАЗДЕЛ XIV
Изменения и допълнения на Общите условия
33. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини . Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията .
34. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им .
35. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си , като ги поставя на подходящи
общодостъпни места , включително във всяка своя служба на територията , на която предоставя услугите , през целия период на действие на Лицензията и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора . 36. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие . ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези общи условия , като им даде 30 дни срок за отхвърлянето им . Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заверен договор не е заявил писмено , че отхвърля общите условия , същите се считат за приети .
РАЗДЕЛ XV
Приложим закон
37. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство .
РАЗДЕЛ XVІ
Определения
38. По смисъла на тези Общи условия :
38.1. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ :
а ) извънредни обстоятелства природни бедствия , пожари , наводнения , земетресения и т .н .;
б ) причини независещи от ОПЕРАТОРА откраднати кабели , прекъсване на електрозахранването в района и т .н .
38.2. КРАЙНО УСТРОЙСТВО : устройство , предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване , пренасяне , обработка или приемане на информация
РАЗДЕЛ XVІІ
Допълнителни условия
39. В договора страните се идентифицират както следва :
39.1. ОПЕРАТОР с наименование (фирма ), адрес на управление , адрес за кореспонденция , съдебна регистрация , лицето представляващо ОПЕРАТОРА , номер по БУЛСТАТ , банкова сметка ;
39.2. ПОТРЕБИТЕЛ :
а ) физическо лице - с име и номер на документ за самоличност , ЕГН по документи за самоличност , адрес за кореспонденция , а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно , съдебно решение и др .);
б ) едноличен търговец - с наименование (фирма ), адрес на управление , адрес за кореспонденция , номер по БУЛСТАТ , данъчен номер и лицето , което го представлява .
в ) юридическо лице с наименование (фирма ), адрес на управление , адрес за кореспонденция , номер по БУЛСТАТ , данъчен номер и лицето , което го представлява .
40.Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма , подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните , посочен в договора .
40.1.Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора , към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс .
40.2.В случай , че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция , счита се , че предизвестията са редовно връчени , ако са изпратени на посочения в договора адрес .